در حال آماده سازی ...

حریم خصوصی

بیانیه حفظ حریم خصوصی

ایده رو پیشاپیش از اعتماد شما به مجموعه خود سپاسگزار است. حفظ حریم شخصی و قانونی شما برای ایده رو مهم است لذا همواره تلاش خواهد کرد رضایت شما را جلب کند و حقی از شما تضییع نکند.

ایده‌رو متعهد می شود که اطلاعات شخصی شما شامل نام، آدرس، شماره تلفن، ایمیل و از همه مهم تر طرح‌های شما را به هیچ شخص یا شرکتی فاش نکند. از داده های ارائه شده برای اجرای قرارداد یا پردازش درخواست های شما استفاده می شود. هنگامی که قرارداد به طور کامل اجرا شود، استفاده از داده های شما به هر گونه دیگر مسدود شده و پس از دوره نگهداری حذف می شود، مگر اینکه شما به طور صریح به استفاده بیشتر از داده های خود موافقت کرده باشید.

در حین اجرای قرارداد، داده های شما تنها با شرکت (های) طرف قرارداد با ایده رو جهت ساخت و اجرا به اشتراک گذاشته خواهد شد.

اگر در خبرنامه ایده رو ثبت نام کنید، می تواند از آدرس ایمیل شما برای ارسال اطلاعات در مورد محصولات و خدمات مان استفاده کند. در هر مرحله می توانید از ایده رو بخواهید تا اطلاعات شخصی شما برای اهداف بازاریابی مستقیم استفاده نشود.

در صورت استفاده از طراحی های شما برای مقاصد تجاری و تبلیغاتی ایده رو از قبل با شما هماهنگی انجام خواهد شد.

کنترل محتوا و دستور مراجع قانونی در موارد خاص مستثنی است.