در حال آماده سازی ...

انتقاد و پیشنهاد

هیچ چیز در این دنیا بدون عیب نیست و همینطور هیچ چیز بدون حسن هم وجود ندارد. نظرات شما می‌تواند به ایده‌رو کمک کند تا از عیب هایش کم کند و به خوبی هاش بیفزاید. برای ایده‌رو نیز بهتر شدنِ روزانه یکی از اهداف اصلی است. نظرات خود را از طریق بخش تماس با ما به دست تیم ما برسانید.